Trang Ban Dân tộc   |  Trang chủ   |  Quy định   | Danh mục báo cáo   |  Đăng nhập   |  Hướng dẫn   |       
Huyện gửi báo cáo
Theo dõi b/c của Huyện
Tổng hợp b/c từ Huyện
Sở ngành gửi b/c chung
Duyệt b/c chung
Gửi báo cáo UBDT
Cơ cấu dân số các Dân tộc thiểu số năm 2017 toàn tỉnh   Dân số trung bình theo giới tính trên địa bàn tỉnh (1000 người)  
   
 
     
Bản quyền Dữ liệu thuộc về Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin liên hệ: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi