Trang Ban Dân tộc   |  Trang chủ   |  Quy định   | Danh mục báo cáo   |  Đăng nhập   |  Hướng dẫn   |       
Huyện gửi báo cáo
Theo dõi b/c của Huyện
Tổng hợp b/c từ Huyện
Sở ngành gửi b/c chung
Duyệt b/c chung
Gửi báo cáo UBDT
Qui định luồng thông tin báo cáo


Ghi chú: Các biểu 05, 18, 20 24, 27 Sở ngành căn cứ trên báo cáo của Huyện để nhâp tay vào báo cáo số liệu do Sở ngành phụ trách

Biểu số 15: Sở tư pháp tổng hợp số liệu về kết hôn, Tòa án tổng hợp số liệu về ly hôn
 
     
Bản quyền Dữ liệu thuộc về Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Thông tin liên hệ: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: 64 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi